အစုရှယ်ယာများထုတ်ဝေသည့် ကုမ္ပဏီ၏အမည်​

အမတဟိုး(လ်)ဒင်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်

ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် အစုရှယ်ယာများအမျိုးအစား​

သာမန်အစုရှယ်ယာ​

ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် အစုရှယ်ယာအရေအတွက်​

ကမ်းလှမ်းအစုရှယ်ယာပေါင်း ၂,၀၀၀,၀၀၀​

ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် ဈေးနှုန်း​

ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့်အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် ကျပ် ငွေ ၅,၀၀၀​

ရှယ်ယာတစ်စောင်၏ မူလတန်ဖိုး (Par Value)​

အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် ကျပ် ၁၀၀ နှုန်း​

ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် ငွေပမာဏ (Offering Amount)​

ကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ​

ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် ရှယ်ယာအစုအရေအတွက် (Offer Unit for Shares)​

တစ်ယူနစ်လျှင် အစုရှယ်ယာ တစ်စု​

YSX Listing တွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန် ရည်မှန်းထားသောအချိန်ကာလ​

ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် (သို့မဟုတ်) ၂၀၂၀ ခုနှစ်​

အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း အနှစ်ချုပ်​

Tel: (+959) 899 044 077, 899 044 088, 899 044 099​