အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း အနှစ်ချုပ်​

01 Oct 2018


အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း အနှစ်ချုပ်​
အစုရှယ်ယာများထုတ်ဝေသည့် ကုမ္ပဏီ၏အမည်​ အမတဟိုး(လ်)ဒင်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကမ်းလှမ်းချက် စတင်လက်ခံမည့်ရက်စွဲ​ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ မှ
ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် အစုရှယ်ယာများအမျိုးအစား သာမန်အစုရှယ်ယာ​
ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် အစုရှယ်ယာအရေအတွက် ကမ်းလှမ်းအစုရှယ်ယာပေါင်း ၂,၀၀၀,၀၀၀​
ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် ဈေးနှုန်း ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့်အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် ကျပ် ငွေ ၅,၀၀၀​
ရှယ်ယာတစ်စောင်၏ မူလတန်ဖိုး (Par Value)​ အစုရှယ်ယာ တစ်စုလျှင် ကျပ် ၁၀၀ နှုန်း​
ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် ငွေပမာဏ (Offering Amount)​ ကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ
ကမ်းလှမ်းရောင်းချမည့် ရှယ်ယာအစုအရေအတွက် (Offer Unit for Shares)​ တစ်ယူနစ်လျှင် အစုရှယ်ယာ တစ်စု​
YSX Listing တွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန် ရည်မှန်းထားသောအချိန်ကာလ​ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် (သို့မဟုတ်) ၂၀၂၀ ခုနှစ်​